ALGEMENE VOORWAARDEN
BAFFOON INTERNET SERVICES HOLLAND BV   (B.I.S.H. B.V.)
1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Baffoon Internet Services wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Baffoon Internet Services : de door Baffoon Internet Services te exploiteren websites, producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend de productie, plaatsing en huur van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een web site, het leveren van DSL diensten en alle andere aanvullende en ondersteunende services, producten en diensten. 3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, per fax, per e-mail bevestigde, of via het bestelformulier op de website bestelde levering van ťťn of meer producten of diensten van Baffoon Internet Services. 2. Toepasselijkheid 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Baffoon Internet Services van welke aard ook, ook indien producten, services, goederen en/of diensten niet specifiek in deze voorwaarden zijn omschreven. 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Baffoon Internet Services niet bindend en niet van toepassing. 3. Aanbieding en acceptatie 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Baffoon Internet Services gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Baffoon Internet Services schriftelijk per fax of per electronic mail anders is vermeld. 2. Een aanbieding of offerte gedaan door Baffoon Internet Services heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld. 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte-, (online) bestel- of contractformulier is, ingevuld en/of ondertekend in schrift door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Baffoon Internet Services; bij een bestelling via de website van Baffoon Internet Services is uw IP nummer uw digitale handtekening. Een bestelling is altijd definitief en onherroepelijk, met uitzondering van het gestelde in artikel 14.5., bij een annulatie worden annulatiekosten in rekening gebracht. Baffoon Internet Services dient zich dan pas aan haar verplichtingen te voldoen indien alle benodigde papieren, evenals alle te vorderen bedragen in het bezit van Baffoon Internet Services zijn en/of op de financiŽle rekening van Baffoon Internet Services zijn bijgeschreven. 2. Bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste jaarvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiŽle rekening van Baffoon Internet Services. Indien de registratie een domeinnaam met een Nederlandse extensie betreft dient opdrachtgever tevens alle eventueel benodigde documenten voor de Stichting Internet Domein Registratie Nederland (SIDN) aan Baffoon Internet Services te doen toekomen. 3. Het staat Baffoon Internet Services vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. 4. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden. 5. Duur en beŽindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, en wordt steeds stilzwijgend verlengd met 12 maanden tenzij anders overeengekomen, cq er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen. Bij een All-In pakket wordt de overeenkomst aangegaan met een minimum termijn van 24 maanden, en wordt deze steeds stilzwijgend verlengd met 24 maanden tenzij anders overeengekomen of er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen. 2. De overeenkomst kan uitsluitend tegen het einde van een kalendermaand en na het verstrijken van de minimumduur schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal twee maanden. 3. Facturering geschiedt uitsluitend per jaar waarbij een gedeelte van een jaar als een heel jaar wordt gezien en/of een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gezien, tenzij anders overeengekomen. 4. Baffoon Internet Services kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beŽindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Baffoon Internet Services niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt. 5. Baffoon Internet Services heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beŽindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. 6. Onverminderd het bepaalde in artikel 19 heeft Baffoon Internet Services het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beŽindigen indien: - opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving; - opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden; - opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden, ook is het niet toegestaan om z.g.adultpages, (illegale) warez of mp3s te plaatsen. - opdrachtgever ongevraagde e-mails verstuurd ('spammen') 7. Torrent sites, mp3 sites, adult sites, criminals sites (of spellen of afgeleiden daarvan), porno sites, kinderporno sites, illegale sites, game sites, chat sites, IRC sites zijn bij ons beslist niet toegestaan, evenals alle andere sites waar overige klanten mogelijk overlast van kunnen ondervinden. Als een website overlast (kan) veroorz(a)ak(t)(en) behouden wij ons te allen tijde het recht voor om deze zonder kennisgeving te verwijderen van onze servers danwel betreffende site op non-actief te zetten (ook preventief!). 8. Dreigende taal, racistische uitingen of ander onfatsoenlijk gedrag naar ons of naar andere klanten zal niet worden getolereerd. U loopt dan het risico permanent van onze servers te worden verwijderd en op een blacklist geplaatst te worden. Dit geldt voor zowel de conversatie intern (bijvoorbeeld via e-mail) als extern (bijvoorbeeld uitlatingen op fora of weblogs). 9. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om zwaarbelastende (background) processen zoals 'eg-drops' te draaien of adult/warez/mp3,s/webcams en/of overige aanstoot gevende pagina's op de servers te plaatsen. Spamming nooit toegelaten. Misbruik zal automatisch inhouden dat de betreffende accounts worden verwijderd van de servers zonder verdere melding hieraan voorafgaand en zonder enige vorm van schadevergoeding en/of restitutie op wat voor wijze dan ook. Indien u van mening bent dat dergelijke processen en/of sites op de servers worden gebezigd, kunt u een e-mail sturen naar: abuse AT baffoon.net. 10. De webruimte die u in gebruik heeft op een shared server is alleen geschikt voor websites, dus niet voor opslag, back-ups enzovoorts. De website die geplaatst is moet zodanig zijn ingericht dat anderen niet van de website gebruik kunnen maken om phising, scamming, andere hacking-activiteiten of andere inbreuk op de servers van Baffoon Internet Services Holland BV (of van anderen) te plegen. Baffoon Internet Services Holland BV verleent u de toegang tot haar servers om uw website op het internet te kunnen zetten. Het is niet toegestaan om die toegang te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om inbreuk te plegen op de webservers. Merken we dat een klant een van bovenstaande regels overtreedt, dan hebben wij het recht om de site per direct van het internet te verwijderen. 6. Levering en leveringstijd 1.Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht, aanbetaling en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip. 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Baffoon Internet Services zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. 3. Bij aanvraag, registratie of verhuizing van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van enkele weken. Verhuizing van uw domeinnaam kan, afhankelijk van omstandigheden en derde partijen, langer duren. 7. Overmacht 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. 2. Baffoon Internet Services is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. 8 Data/e-mailverkeer 1. Het data/e-mailverkeer is daar waar dit is aangegeven onbeperkt met dien verstande dat een en ander acceptabel dient te zijn in verhouding tot het doorsnee verbruik van de gemiddelde gebruiker (fair use policy), indien een dergelijke website exceptioneel verbruik vertoond zal deze worden verwijderd of een toeslag krijgen op het extreme gebruik. Wij brengen opdrachtgever op de hoogte van dit extreme gebruik en stellen deze in de gelegenheid een toeslag te betalen op dit extreme gebruik van het data/e-mail verkeer, een en ander in overleg met Baffoon Internet Services, indien de betreffende eigenaar van de website hiermede niet akkoord wenst te gaan, zal hij tot uiterlijk 12.00 uur na de mededeling, in de gelegenheid worden gesteld de onderhavige website elders onder te brengen en te verwijderen van de servers van of gerelateerd aan Baffoon Internet Services. Geeft de cliŽnt hieraan geen gehoor dan is Baffoon Internet Services gerechtigd, zonder verdere melding, de onderhavige website te verwijderen van diens servers. Nimmer kan enige aanspraak worden gemaakt op schadevergoeding in welke vorm dan ook. 9. Webdesign 1. Baffoon Webdesign is een onderdeel van Baffoon Internet Services. 2. Het staat Baffoon Webdesign vrij om het creŽren, aanpassen of updaten van websites uit te besteden aan derden, indien zij daar reden toe ziet. 3. Baffoon Webdesign is gerelateerd aan 'FourHorsemen High-end Graphics' en zal als zodanig geregeld een beroep doen op FourHorsemen. 4. Baffoon Webdesign is niet verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen, danwel op de hoogte te houden van veranderingen aangaande webdesign, zolang opdrachtgever hiervan geen, of weinig hinder ondervindt. 10. Internet Services 1. Het staat Baffoon Internet Services vrij om, om wat voor reden dan ook, al dan niet tijdelijk, een of meerdere van haar producten of diensten uit te besteden aan derden, indien zij dit noodzakelijk acht. 2. Het staat Baffoon Internet Services vrij om veranderingen door te voeren, om wat voor reden dan ook, aangaande wat voor door haar geboden service dan ook. 3. Baffoon Internet Services is niet verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen, danwel op de hoogte te houden van veranderingen aangaande wat voor service dan ook, zolang opdrachtgever hiervan geen, of weinig hinder ondervindt. 11. Hosting 1. Baffoon Internet Services kan met haar 'Virtual Domain Hosting pakketten' gebruik maken van de servers van derden. Opdrachtgever dient zich te allen tijde te houden aan de algemene voorwaarden en condities van betreffende bedrijven. Deze zullen door Baffoon Internet Services, op aanvraag, gratis worden verstrekt aan opdrachtgever. 2. Tenzij anders overeengekomen, blijven de domeinnamen geregistreerd door Baffoon Internet Services, eigendom van Baffoon Internet Services (dit is o.a. het geval bij particuliere .nl domeinnamen, welke onder licentie aan opdrachtgever in bruikleen wordt gegeven). Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht om de domeinnaam aangaande zijn overeenkomst met Baffoon Internet Services te verhuizen naar de servers van derden mits hij aan zijn betalingsverplichting(en) jegens Baffoon Internet Services heeft voldaan en mits de hiervoor verschuldigde administratiekosten (groot min. € 50,- excl. BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen) op de financiŽle rekening van Baffoon Internet Services zijn bijgeschreven. Indien dit het geval is, is Baffoon Internet Services verplicht medewerking te verlenen aan opdrachtgever aangaande de verhuizing danwel de eigendomsoverdracht van de domeinnaam. 3. In geval van verhuizing of eigendomsoverdracht van een of meerdere domeinnamen van opdrachtgever, dient opdrachtgever zelf zorg te dragen voor alle administratieve, juridische en overige handelingen die hiervoor noodzakelijk zijn. Tevens dient opdrachtgever alle kosten hieruit voortvloeiend, of hieraan gerelateerd te voldoen. Baffoon Internet Services kan nimmer, op wat voor wijze dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor wat voor kosten dan ook, gerelateerd aan de verhuizing of de verandering van eigendomsrecht van de betreffende domeinnaam. 4. Baffoon Internet Services is niet verplicht om op haar 'Virtual Domain Hosting paketten', op wat voor manier ook, support te geven danwel aanvullende diensten te verlenen. 5. Het staat Baffoon Internet Services vrij om veranderingen door te voeren, om wat voor reden dan ook, aangaande webhosting. 6. Baffoon Internet Services is niet verplicht opdrachtgever op de hoogte te stellen, danwel op de hoogte te houden van veranderingen aangaande webhosting, zolang opdrachtgever hiervan geen, of weinig hinder ondervindt. 7. Het versturen van ongevraagde e-mail berichten (het zogenoemde 'spammen') is nooit toegestaan en zonder meer een reden voor Baffoon Internet Services om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddelijke ingang te beŽindigen, opdrachtgever heeft dan nimmer recht op wat voor schadevergoeding dan ook. Alle 'spam' kunt u melden op abuse AT baffoon.net. 8. (Illegale) Warez, Mp3's, Webcams, adultsites etc. zijn niet toegestaan en zonder meer een reden voor Baffoon Internet Services om de overeenkomst met opdrachtgever met onmiddelijke ingang te beŽindigen, opdrachtgever heeft dan nimmer recht op wat voor schadevergoeding dan ook. 9. Baffoon Webhosting is gerelateerd aan 'Internet Creator Webhosting Solutions' en zal als zodanig geregeld een beroep doen op Internet Creator. 12. Updates 1. Onder updates wordt verstaan het aanpassen of aanvullen van bestaande webpagina's binnen uw door Baffoon Internet Services onderhouden website en binnen redelijke grenzen. Indien een update buitengewoon veel tijd vergt, kan en zal Baffoon Internet Services hiervoor een vergoeding vragen. Dit uitsluitend en in alle redelijkheid ter beoordeling van Baffoon Internet Services. 2. Updates dienen digitaal, per floppy of per e-mail (updates AT baffoon.net), aangeleverd te worden. Indien niet digitaal aangeleverd, kan en zal Baffoon Internet Services hiervoor een extra vergoeding vragen. 13. Prijzen 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW (omzetbelasting), en eventuele andere van overheidswege opgelegdeheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. 2. Baffoon Internet Services heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beŽindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging. 14. Betalingsvoorwaarden 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Baffoon Internet Services, voor zover dit binnen de verantwoordelijkheid van Baffoon Internet Services valt en met uitzondering van overmacht situaties. 2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. 3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per termijn vooraf te worden voldaan per automatische incasso, acceptgiro of factuur, zo niet behoudt Baffoon Internet Services het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen (zie artikel 19). De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks of jaarlijks vooraf geÔncasseerd. 4. Baffoon Internet Services zal de opdrachtgever voordat er werkzaamheden verricht worden een factuur sturen van minimaal 25% van het overeengekomen orderbedrag als aanbetaling op de te verrichten werkzaamheden. Deze dient te worden voldaan binnen 8 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 5. De annulatiekosten per opdracht zijn minimaal 25% van het overeengekomen factuurbedrag voor die opdracht exclusief eventuele overeengekomen korting(en) of mindering(en) op het factuurbedrag, vermeerderd met de gemaakte kosten voor die opdracht. Dit uitsluitend en in alle redelijkheid, ter beoordeling van Baffoon Internet Services. Een annulatie dient uiterlijk binnen 24 uur, op een duidelijke manier, bij Baffoon Internet Services te zijn gemeld via TPG Post danwel e-mail. Het annuleren van een DSL (ADSL / SDSL) bestelling is nooit mogelijk. 6. Baffoon Internet Services stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst deze dient te worden voldaan binnen 8 dagen na de factuurdatum o.v.v. het factuurnummer. 7. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim (zie artikel 19). 8. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan de Baffoon Internet Services kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Baffoon Internet Services een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. 9. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een automatische incasso, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd. 10. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever altijd zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening ten tijde van de incasso. 11. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geÔncasseerd of niet aan Baffoon Internet Services is voldaan. 12. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geÔncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Baffoon Internet Services een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. 13. Indien abusievelijk een hoger bedrag geÔncasseerd wordt, dan dient Baffoon Internet Services het teveel geÔncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te retourneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden geretourneerd. 14. Alle betalingen van opdrachtgever aan Baffoon Internet Services dienen binnen 8 dagen te zijn bijgeschreven op de financiŽle rekening van Baffoon Internet Services. 15. Indien opdrachtgever nalatig blijft de verschuldigde bedragen aan Baffoon Internet Services te voldoen, kan en zal Baffoon Internet Services de vordering uit handen geven, hetgeen opdrachtgever verplicht tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten. 16. Bij betaling van een Baffoon DSL pakket per jaar per factuur, ontvangt opdrachtgever de jaarlijkse vervolgfacturen 4 maanden voor afloop van de contract datum (dus 8 maanden na ontvangst van de eerste factuur). Opdrachtgever dient deze factuur binnen uiterlijk 2 maanden te voldoen anders wordt de aansluiting automatisch geblokkeerd. Opnieuw aansluiten bedraagt minimaal EU 250.- exclusief BTW per gebeurtenis. Het niet betalen van een vervolgfactuur houdt niet in dat uw overeenkomst is opgeheven, deze zult u onverminderd schriftelijk en minimaal twee maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse termijn moeten opzeggen anders blijft opdrachtgever aansprakelijk voor het factuurbedrag en blijft de overeenkomst geldig. 17. Betalingen aangaande een Baffoon DSL pakket dienen telkens voor aanvang nieuwe periode op rekening te staan van Baffoon Internet Services, bij niet tijdig betalen is Baffoon Internet Services bevoegd de DSL verbinding te stoppen, echter het contract blijft onverminderd van kracht zulks ook de betaling hiervan. Opnieuw aansluiten bedraagt minimaal EU 250.- exclusief BTW per gebeurtenis. 15. Intellectuele eigendomsrechten 1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Baffoon Internet Services site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken. 2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Baffoon Internet Services van enige aanspraak. 16. Eigendomsvoorbehoud 1. Al het door Baffoon Internet Services vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Baffoon Internet Services tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een All-In pakket blijft het copyright en eigendomsrecht van de website bij Baffoon Internet Services, deze wordt geen eigendom van opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 17. Aansprakelijkheid 1. Baffoon Internet Services is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Baffoon Internet Services weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Baffoon Internet Services kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Baffoon Internet Services of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Baffoon Internet Services . 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Baffoon Internet Services slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Baffoon Internet Services voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. 3. Opdrachtgever vrijwaart Baffoon Internet Services voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Baffoon Internet Services . 4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Baffoon Internet Services kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Baffoon Internet Services is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. 5. Baffoon Internet Services is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. 6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Baffoon Internet Services mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. 7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Baffoon Internet Services . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Baffoon Internet Services als gevolg daarvan lijdt. 8. Coulance-werkzaamheden kunnen nimmer enige verplichting wat dan ook ten aanzien van Baffoon Internet Services scheppen en geschiedden altijd uitsluitend en volledig voor risico van de opdrachtgever. 18. Overdracht van rechten en verplichtingen 1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij met uitzondering van de in de algemene voorwaarden van Baffoon Internet Services beschreven artikelen. 19. Buitengebruikstelling 1. Baffoon Internet Services heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Baffoon Internet Services niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Baffoon Internet Services zal opdrachtgever hiervan vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Baffoon Internet Services kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. 2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Baffoon Internet Services gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot min. € 250,- excl. BTW. 3. Baffoon Internet Services heeft het recht te leveren diensten tijdelijk op te schorten en/of produkten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien (onderhouds)werkzaamheden dit noodzakelijk maken. Het opschorten van diensten en/of het tijdelijk buiten gebruik stellen van produkten kan op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van Baffoon Internet Services voor door opdrachtgever mogelijk geleden schade, direct of indirect, van welke aard dan ook. 20. Reclame 1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Baffoon Internet Services vervalt. 2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Baffoon Internet Services . 3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. 4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op. 21. Wijziging van de voorwaarden 1. Baffoon Internet Services behoudt zich te allen tijde het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen. 3. Opdrachtgever dient zich op te hoogte te stellen danwel op de hoogte te houden van alle veranderingen en aanvullingen aangaande de beschreven artikelen binnen deze voorwaarden. 4. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 22. Retourzendingen 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is Baffoon Internet Services nimmer verplicht eventuele retourzendingen van opdrachtgever te accepteren. 2. Door het accepteren van een retourzending erkent Baffoon Internet Services niet de door opdrachtgever opgegeven grond voor betreffende retourzending. Het risico van retourgezonden goederen blijft berusten bij opdrachtgever. 23. Vertrouwelijkheid, beveiliging en privacy 1. Opdrachtgever staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van Baffoon Internet Services ontvangen informatie, geheim zal blijven, indien Baffoon Internet Services heeft aangegeven dat de verstrekte informatie vertrouwelijk van aard is. 2. Baffoon Internet Services voert een strikt privacy beleid, dat wil zeggen dat de gegevens van opdrachtgever niet door ons aan derden worden verstrekt, tenzij opdrachtgever aan Baffoon Internet Services hiervoor duidelijk toestemming heeft gegeven of een bevoegd functionaris een expliciet gerechtelijk bevel overlegt voor inzage van de gegevens van opdrachtgever. 3. Opdrachtgever en Baffoon Internet Services staan er ten opzichte van elkaar voor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daar onder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistratie gesteld, in acht zijn genomen. Zowel opdrachtgever als Baffoon Internet Services zullen voor een adequate beveiliging van persoonsregistratie zorg dragen. 4. Opdrachtgever vrijwaart Baffoon Internet Services voor alle aanspraken van derden die mogelijk worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistratie en/of wettelijke bewaartermijnen. 24. Aflevering, installatie en acceptatie 1. Indien schriftelijk overeengekomen zal Baffoon Internet Services de apparatuur installeren of laten installeren. 2. Indien opdrachtgever de apparatuur niet in een door Baffoon Internet Services beheerde ruimte laat installeren zal opdrachtgever voor aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatie- faciliteiten, ter beschikking te stellen. 3. Opdrachtgever dient Baffoon Internet Services of bedrijven handelend namens Baffoon Internet Services, voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden onbelemmerde toegang verlenen tot de plaats van de installatie gedurende de werktijden van Baffoon Internet Services of bedrijven handelend namens Baffoon Internet Services. 25. Verkoop en/of verhuur van apparatuur 1. De levering en/of verhuur van de apparatuur geschiedt op de overeengekomen plaats van levering en/of verhuur binnen Nederland, tegen de overeengekomen tarieven. 2. In geval van levering en/of verhuur van de apparatuur zal Baffoon Internet Services de opdrachtgever tijdig voor de aflevering in kennis stellen, voor zover dit redelijkerwijs van Baffoon Internet Services verlangt kan worden, van de datum en het tijdstip waarop Baffoon Internet Services voornemens is de apparatuur af te (laten) leveren danwel ter beschikking te stellen. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat op genoemd tijdstip de apparatuur in ontvangst wordt genomen op de overeengekomen plaats. 26. Garantie 1. Gedurende een periode van maximaal 30 dagen na ter beschikking stelling zal Baffoon Internet Services naar beste vermogen eventuele materiaal en fabricagefouten in de door Baffoon Internet Services geleverde apparatuur alsmede in de onderdelen die door Baffoon Internet Services in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven bij Baffoon Internet Services zijn gemeld. Alle vervangen onderdelen worden hierbij eigendom van Baffoon Internet Services. De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buitenkomende oorzaken of externe factoren zoals brand of waterschade, of indien opdrachtgever zonder toestemming van Baffoon Internet Services wijzigingen in de apparatuur of in onderdelen die door Baffoon Internet Services in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. 2. Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van garantie zullen door Baffoon Internet Services in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven. 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Baffoon Internet Services niet verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de resultaten van diensten op het gebied van computerservices, automatische informatie verwerking en/of het bewerken van gegevens met behulp van door Baffoon Internet Services beheerde programmatuur en/of apparatuur. 27. Geschillenregeling en toepasselijk recht 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Baffoon Internet Services en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. 2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

Vorige Pagina